Algemene voorwaarden

I. Port- en administratiekosten.

II. Algemene voorwaarden – webwinkel.

III. Algemene voorwaarden – dienstverlening – massage, gespecialiseerde pedicure, sportverzorging.

I. Port en administratiekosten.

Bestellingen onder de € 29 incl. B.T.W.: portkosten ten laste van de koper.

II. Algemene verkoops – en leveringsvoorwaarden

A. ALGEMENE BEDINGEN

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van Bienestar.  De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk omschreven geldigheidsduur.  Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft Bienestar het recht haar offerte aan te passen. Al de offertes of bestellingen, ook deze gedaan door of geplaatst bij vertegenwoordigers of tussenpersonen hoegenaamd ook, verkrijgen slechts bindende kracht nadat zij door de zaakvoerder van Bienestar of diens gevolmachtigde schriftelijk zijn bevestigd. De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusieff B.T.W.. tenzij anders vermeld. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

3. De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.  De klant heeft geen enkel verhaal indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van Bienestar. Ingeval van laattijdige levering door overmacht (bv. door staking bij de toeleverancier, eigen personeel en economisch boycot, brand, ontploffing, oproer, opstand, …) behoudt Bienestar zich het recht voor om, na kennisgeving aan de klant, de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, terwijl de klant  afziet van welk danige contractuele of extracontractuele schadevergoeding ten laste van Bienestar.

4. In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant, indien er nog geen begin van uitvoering was of enig  voorschot betaald werd, een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. In geval van annulering van de bestelling door de klant na betaling van een voorschot, blijft het voorschot verworven aan Bienestar ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met dien verstande dat deze schadevergoeding steeds minimum 30% van de overeengekomen prijs bedraagt.

5. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de bestemmeling. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering.  Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan Bienestar en dit binnen de tien werkdagen na de levering. Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de maand na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Bienestar.

6. Bienestar zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. Bienestar is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van Bienestar is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.  Zij kan daarenboven enkel instaan voor schade die direct, noodzakelijk en rechtstreeks werd veroorzaakt door de geleverde goederen.De concrete garantievoorwaarden zijn opgenomen in een afzonderlijk garantiecertificaat, waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

7. Alle door Bienestar geleverde goederen blijven eigendom van Bienestar tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Bienestar kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven.  De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan Bienestar te worden teruggeven en dit op kosten van de klant.  Dit daarenboven onverminderd het recht van Bienestar op integrale schadeloosstelling. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt Bienestar zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degéne die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

8. Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de tien werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan Bienestar. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bienestar. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen.  Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling.  Dit forfaitair bedrag, hetwelk minimum 50,00 euro bedraagt, geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Bienestar daarenboven gerechtigd om haar leveringen stop te zetten. Deze stopzetting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

9. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Bienestar heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt. Indien Bienestar de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is zij aan de klant dezelfde schade-vergoeding verschuldigd.

10. Met uitsluiting van elke andere wetgeving is enkel het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de partijen. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

U kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr

B. BIJZONDERE BEDINGEN

1. De hierna vermelde bijzondere bedingen – alsmede de hoger vermelde uitdrukkelijke bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden enkel t.a.v. klanten, voor wie de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen en/of diensten, geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de klant.

2. De hierna volgende algemene bedingen zijn niet van toepassing: artikel 2 al. 1 en al. 3, artikel 3 al. 1, 2, en 3,  artikel 8, al.3 en artikel 10, al. 2.

3. Partijen kunnen in onderling overleg een leverings- of uitvoeringstermijn bepalen.  Enkel de schriftelijk overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn is geldig, met uitsluiting van elke mondelinge overeenkomst.  M.b.t. de leverings- en uitvoeringstermijn wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat er in hoofde van Bienestar overmacht aanwezig is indien de leveranciers, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten zouden nalaten materialen tijdig te leveren, die door Bienestar met het oog op de levering van de goederen bij de klant, aldaar werden besteld.

4. Indien de door de fabrikant verleende garantietermijn korter zou zijn dat deze die wettelijk voorzien is, dan is de wettelijke garantietermijn van toepassing.

5.  In afwijking van artikel 8, al.3 is voor iedere niet op de vervaldag betaalde factuur een moratoire interest à rato van de wettelijke interestvoet verschuldigd vanaf de datum van aangetekende ingebrekestelling.

6. In afwijking van artikel 10, al. 2 wordt de bevoegdheid van de rechtbank als volgt bepaald:

a. Bienestar kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel,

b. in alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden uitgevoerd of de rechtbank van de woonplaats van de klant, naar keuze van Bienestar bevoegd.

c. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor overeenkomsten met rechtsonderdanen van de  E.U.

 

C. BEDENKTERMIJN VAN 14 DAGEN

Wanneer u een product aankoopt via www.bienestar.be kunt u als consument, vanaf de dag van levering, gedurende 14 dagen uw product(en) retourneren. U beschikt over deze tijdspanne om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om het product terug te brengen. Opgelet, dit is niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

U kan uw herroepingsrecht uitoefenen door het retourformulier in te vullen en naar Bienestar te zenden per post of per mail, dan wel door een andere ondubbelzinnige verklaring in die zin naar Bienestar te verzenden voordat de hoger genoemde herroepingstermijn is verstreken. Tijdens de herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en hun verpakking. U zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. U dient de goederen met alle geleverde toebehoren en in hun originele staat en verpakking aan Bienestar terugbezorgen en dit in overeenstemming met de instructies zoals door Bienestar verstrekt.